แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ละมุด
312
1,585.63
23,418
306
4
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
139
677.00
14,790
138
70
223.50
0
70
37
401.00
3,902
37
14
21.50
591
14
8
17.00
180
8
6
90.00
1,850
6
5
22.13
0
5
4
11.00
20
4
4
17.00
170
3
4
49.00
1,150
4
3
6.00
45
3
3
8.50
20
3
3
5.00
30
2
1
2.00
100
1
1
5.00
200
0
1
1.00
0
1
1
4.00
0
0
1
8.00
300
1
1
3.50
0
1
1
2.00
0
1
1
3.00
0
1
1
2.00
0
1
1
0.50
0
0
1
2.00
0
1
1
4.00
70
1