แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ลางสาด
280
1,718.35
35,583
271
72
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
157
1,147.85
25,350
149
105
497.50
7,945
105
10
50.00
1,710
10
6
16.00
397
6
1
6.00
160
0
1
1.00
21
1