แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ลิ้นจี่
3,004
24,778.91
542,918
2,615
168
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,131
11,307.23
274,436
1,095
603
5,648.63
120,163
531
474
1,562.05
17,937
425
397
2,970.25
62,354
257
349
2,703.50
59,552
272
12
149.00
2,700
11
8
271.00
4,050
2
8
22.75
0
8
2
9.00
200
0
2
16.00
190
0
2
3.00
65
2
2
5.50
0
2
2
17.00
252
1
1
1.00
0
1
1
2.00
0
0
1
12.00
0
1
1
35.00
550
0
1
4.00
200
1
1
20.00
150
1
1
10.00
0
1
1
1.00
7
1
1
1.00
0
1
1
1.00
12
0
1
4.00
100
1
1
3.00
0
1