แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สตรอเบอรี่
209
371.75
1,735,905
156
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
125
243.75
1,628,020
75
56
105.75
61,210
55
24
9.25
46,550
22
2
10.50
125
2
1
0.50
0
1
1
2.00
0
1