แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สละ
319
1,662.05
65,208
311
16
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
204
1,198.00
48,074
200
50
187.25
8,762
47
20
84.50
0
20
10
11.50
485
10
10
23.30
350
10
8
35.00
250
8
7
16.50
437
6
4
44.00
6,530
4
2
9.00
200
2
1
10.00
0
1
1
10.00
0
1
1
8.00
120
1
1
25.00
0
1