แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ส้มโชกุน
337
3,204.95
176,097
200
61
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
206
1,417.50
75,667
158
59
944.25
60,660
3
30
306.00
14,020
0
11
169.20
8,580
10
10
119.00
5,360
10
4
50.00
2,850
4
3
8.00
280
3
3
12.00
700
2
2
11.00
280
1
1
15.00
0
1
1
10.00
250
1
1
5.00
100
1
1
4.00
300
1
1
5.00
50
1
1
20.00
1,000
1
1
100.00
6,000
1
1
6.00
0
1
1
3.00
0
1