แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ส้มเขียวหวาน
459
5,196.45
190,420
434
9
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
179
1,733.50
2,150
177
145
1,006.50
45,575
142
40
261.00
16,640
36
31
292.00
24,860
25
11
121.00
1,850
10
9
176.00
7,605
9
9
31.50
960
9
7
1,365.00
82,640
7
7
47.00
1,970
5
5
60.00
0
5
4
24.00
2,400
0
3
42.00
3,060
0
3
2.50
110
3
2
9.20
0
2
1
0.25
10
1
1
20.00
550
1
1
2.00
40
1
1
3.00
0
1