แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ส้มตรา(ส้มเช้ง)
11
184.00
2,202
11
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
6
88.00
1,650
6
2
9.00
300
2
1
12.00
0
1
1
10.00
250
1
1
65.00
2
1