แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
เสาวรส
662
5,805.80
537,444
549
118
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
427
1,464.05
360,873
358
105
3,539.50
34,225
85
40
388.00
88,440
40
30
107.00
17,203
30
22
56.00
5,893
1
21
206.00
24,400
20
8
19.00
2,010
8
4
17.00
4,400
4
2
5.00
0
1
2
4.00
0
1
1
0.25
0
1