แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
องุ่น
52
906.50
111,463
43
5
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
17
205.00
4,000
14
7
59.25
4,255
7
5
29.00
2,500
5
5
7.75
300
0
3
28.00
0
3
3
29.00
3,450
3
3
215.00
2,747
3
2
310.00
88,011
2
2
5.00
0
2
1
6.00
800
1
1
1.50
400
1
1
1.00
0
1
1
3.00
1,000
1
1
7.00
4,000
0