แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กาแฟ
6,887
74,852.90
6,181,901
6,371
1,633
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
2,750
35,185.50
1,337,009
2,750
750
7,048.70
2,521,473
483
719
6,423.00
614,116
623
712
8,290.00
242,484
686
501
953.25
106,352
500
348
2,707.50
456,364
326
336
5,873.00
129,892
336
227
1,275.45
366,725
223
107
455.00
211,540
13
107
1,256.50
10,022
107
85
721.50
16,900
85
78
502.00
55,320
78
62
625.00
42,160
62
55
3,066.50
31,384
54
43
437.00
30,210
43
3
23.00
8,000
0
2
7.00
1,575
0
1
1.00
375
1
1
2.00
0
1