แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
แค
52
99.02
1,507
51
3
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
17
38.00
0
17
10
17.50
1,500
10
5
3.75
0
5
4
21.25
7
4
4
2.75
0
4
4
0.52
0
4
3
11.00
0
2
3
2.25
0
3
1
1.00
0
1
1
1.00
0
1