แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ปาล์มน้ำมัน
10,801
251,990.80
1,306,609
10,200
4,121
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
4,567
79,902.10
371,417
4,086
2,044
33,771.15
360,893
1,984
1,748
106,461.20
329,426
1,726
1,004
12,614.15
150,423
1,003
588
8,370.15
5,030
585
414
4,639.30
11,046
411
200
1,869.25
24,427
193
88
1,630.00
30,035
65
65
1,043.50
21,330
65
39
1,083.00
0
39
22
155.00
882
22
11
208.00
0
11
3
67.00
300
3
3
39.00
0
3
3
68.00
0
3
1
20.00
400
1
1
50.00
1,000
0