แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ไผ่ตง
91
895.45
8,400
90
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
60
607.00
6,880
60
6
20.00
790
6
5
26.00
0
5
4
5.70
20
4
3
210.00
0
3
3
7.50
470
3
2
5.00
0
1
2
0.75
0
2
1
1.00
40
1
1
1.00
0
1
1
3.00
200
1
1
4.00
0
1
1
0.50
0
1
1
4.00
0
1