แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะพร้าวอ่อน
304
1,821.55
48,081
291
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
201
1,118.80
26,686
189
61
523.00
18,970
60
33
130.50
1,125
33
5
34.50
1,150
5
2
11.75
0
2
1
2.00
150
1
1
1.00
0
1