แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะม่วงหิมพานต์
401
3,626.60
50,173
392
77
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
284
2,526.85
32,225
284
101
959.50
17,236
101
8
36.00
0
1
1
10.00
250
1
1
20.00
0
0
1
30.00
0
1
1
25.00
0
1
1
0.25
0
0
1
4.00
112
1
1
12.00
350
1
1
3.00
0
1