แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะรุม
14
23.56
537
14
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
3
2.06
20
3
2
2.00
0
2
2
2.00
0
2
2
12.00
501
2
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
16
1
1
0.25
0
1
1
3.00
0
1