แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ยางพารา
22
359.00
6,250
22
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
12
121.00
0
12
2
75.00
0
2
2
28.00
1,250
2
2
14.00
1,200
2
1
17.00
0
1
1
12.00
800
1
1
42.00
0
1
1
50.00
3,000
1