แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สะเดา
12
32.00
580
12
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
2
0.75
160
2
2
4.00
20
2
2
9.00
0
2
1
0.25
0
1
1
5.00
200
1
1
1.00
0
1
1
8.00
0
1
1
3.00
150
1
1
1.00
50
1