แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สะตอ
67
172.75
1,068
64
6
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
39
100.50
309
38
10
14.00
228
10
7
29.00
235
7
6
11.75
170
6
3
15.50
71
1
1
1.00
30
1
1
1.00
25
1