แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
หวาย
143
237.60
1,898
143
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
58
102.75
0
58
32
39.40
0
32
32
54.45
1,898
32
10
24.00
0
10
8
15.25
0
8
1
0.50
0
1
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1