แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
หม่อน
16
146.38
1,035
13
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
7
27.25
300
6
2
7.00
530
1
2
3.00
0
2
1
0.13
5
1
1
1.00
0
1
1
7.00
0
0
1
1.00
0
1
1
100.00
200
1