แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กล้วยไม้
1,154
12,116.20
1,082,350
1,016
3
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
452
3,924.75
909,350
446
397
5,829.25
0
396
155
878.80
0
47
75
958.50
0
74
43
63.50
3,000
33
14
237.00
165,000
7
9
162.50
0
7
4
46.00
0
3
2
3.00
0
1
1
10.00
0
0
1
2.00
5,000
1
1
0.90
0
1