แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ดาวเรือง
28
48.80
0
28
4
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
8
6.55
0
8
4
3.50
0
4
4
4.00
0
4
3
24.00
0
3
3
3.00
0
3
2
2.50
0
2
2
3.00
0
2
1
0.25
0
1
1
2.00
0
1