แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
มะลิ
276
705.40
18,900
235
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
190
314.40
0
190
37
205.25
15,100
20
27
115.50
0
5
3
24.00
0
2
3
1.25
0
3
3
13.00
0
3
3
4.00
800
2
2
10.00
3,000
2
2
7.00
0
2
2
4.00
0
2
1
0.50
0
1
1
5.00
0
1
1
0.50
0
1
1
1.00
0
1