แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ใบเตย
111
458.63
0
94
2
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
89
409.50
0
74
10
25.75
0
10
5
3.50
0
4
2
3.00
0
1
1
0.13
0
1
1
15.00
0
1
1
1.00
0
1
1
0.50
0
1
1
0.25
0
1