แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ปาล์ม
271
4,350.52
51,659
264
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
101
1,567.57
39,056
100
95
1,003.00
6,120
95
48
457.95
2,778
48
24
1,279.00
3,700
18
3
43.00
5
3