แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กระเจี๊ยบแดง
30
177.25
0
30
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
17
159.00
0
17
2
0.75
0
2
2
5.25
0
2
1
0.25
0
1
1
4.00
0
1
1
4.00
0
1
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1
1
2.00
0
1
1
0.25
0
1
1
0.25
0
1
1
0.25
0
1