แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ขมิ้นชัน
111
173.50
0
69
4
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
39
69.75
0
26
21
5.50
0
0
17
18.00
0
11
14
15.50
0
14
9
32.00
0
7
4
8.75
0
4
2
5.50
0
2
2
2.00
0
2
1
0.50
0
1
1
10.00
0
1
1
6.00
0
1