แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
บัวบก
152
279.50
0
150
6
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
95
192.25
0
95
41
74.50
0
41
3
0.75
0
3
2
1.75
0
1
2
2.00
0
2
2
0.50
0
2
2
0.75
0
2
1
0.25
0
1
1
1.00
0
1
1
5.00
0
1
1
0.50
0
1
1
0.25
0
0