แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
พริกไทย
184
10,232.00
41,672
176
41
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
86
9,955.05
16,482
86
78
246.45
24,390
71
15
24.50
800
14
2
3.00
0
2
1
1.00
0
1
1
1.00
0
1
1
1.00
0
1