แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ไพล
21
27.75
0
13
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
8
2.00
0
0
5
8.00
0
5
2
1.50
0
2
2
6.00
0
2
1
2.00
0
1
1
1.00
0
1
1
0.25
0
1
1
7.00
0
1