แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ฟ้าทะลายโจร
36
70.88
0
32
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
23
56.75
0
23
7
9.00
0
6
2
1.25
0
0
2
0.63
0
2
1
1.00
0
1
1
2.25
0
0