แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ว่านหางจระเข้
155
13,918.50
1,492,402
155
21
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
99
13,480.00
1,492,402
99
50
410.50
0
50
4
25.00
0
4
1
0.50
0
1
1
2.50
0
1