แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไวแสง กข 15
4,982
47,528.71
0
2,665
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
2,078
23,474.60
0
1,189
1,571
9,990.36
0
624
602
6,903.95
0
227
159
1,757.30
0
132
135
1,420.00
0
127
89
861.50
0
84
76
722.00
0
74
60
471.50
0
26
59
804.00
0
57
54
205.50
0
43
35
280.00
0
33
19
112.00
0
11
9
139.00
0
9
9
60.00
0
8
6
52.00
0
4
4
48.00
0
4
4
33.00
0
3
3
30.00
0
3
2
48.00
0
1
2
11.00
0
2
1
20.00
0
0
1
15.00
0
1
1
45.00
0
1
1
4.00
0
1
1
5.00
0
0
1
16.00
0
1