แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวตาแห้ง 17
88
2,347.50
0
23
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
53
1,613.50
0
0
9
192.00
0
2
7
160.00
0
7
4
130.00
0
4
3
104.00
0
3
3
60.00
0
1
3
32.00
0
2
2
20.00
0
0
2
16.00
0
2
1
10.00
0
1
1
10.00
0
1