แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไวแสง เฉี้ยงพัทลุง
149
990.25
0
149
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
57
279.00
0
57
27
105.75
0
27
24
308.00
0
24
20
192.00
0
20
20
99.50
0
20
1
6.00
0
1