แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไวแสง เล็บนกปัตตานี
560
2,689.85
0
473
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
231
1,050.65
0
231
133
580.95
0
50
103
434.50
0
99
51
442.75
0
51
35
114.00
0
35
7
67.00
0
7