แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไวแสง เหลืองประทิว 123
174
1,687.50
0
155
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
117
836.50
0
117
16
143.00
0
16
11
98.00
0
10
9
292.00
0
0
7
143.00
0
1
7
78.00
0
5
3
11.00
0
3
2
34.00
0
1
1
48.00
0
1
1
4.00
0
1