แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมมะลิแดง
40
361.75
0
19
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
21
99.75
0
5
5
51.00
0
5
5
31.00
0
3
4
57.00
0
4
2
16.00
0
1
1
50.00
0
0
1
50.00
0
1
1
7.00
0
0