แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไวแสง หอมนิล
88
692.95
60
40
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
31
273.25
0
13
19
167.50
0
12
10
37.00
0
0
8
80.50
0
1
6
42.20
0
3
4
24.00
0
4
3
23.00
0
2
2
20.00
0
1
2
4.50
60
1
1
13.00
0
1
1
3.00
0
1
1
5.00
0
1