แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไวแสง กข47
1,204
14,158.33
0
550
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
308
3,503.00
0
0
231
1,021.38
0
191
227
3,411.00
0
219
174
1,822.00
0
5
63
1,122.50
0
29
56
1,244.00
0
54
42
501.00
0
0
39
806.45
0
27
37
420.00
0
0
22
228.00
0
22
2
47.00
0
0
2
14.00
0
2
1
18.00
0
1