แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไวแสง กข51
53
824.00
0
34
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
33
403.00
0
32
13
319.00
0
0
3
50.00
0
0
1
19.00
0
0
1
14.00
0
0
1
14.00
0
1
1
5.00
0
1