แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
1,243
23,971.20
120
1,069
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
378
8,834.40
0
371
138
1,746.00
0
78
128
1,382.65
0
82
116
2,583.00
0
101
102
1,946.50
120
92
82
797.75
0
82
70
1,339.40
0
69
62
2,070.00
0
57
25
700.00
0
25
21
249.00
0
21
20
402.00
0
20
18
73.50
0
11
14
660.00
0
1
10
68.00
0
0
10
140.00
0
10
9
202.00
0
9
8
165.00
0
8
8
81.50
0
8
7
126.00
0
7
6
330.00
0
6
4
7.50
0
4
2
28.00
0
2
2
9.00
0
2
1
2.00
0
1
1
10.00
0
1
1
18.00
0
1