แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 2
95
1,493.00
0
68
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
26
149.50
0
23
14
365.00
0
14
10
237.00
0
8
8
75.00
0
8
7
145.00
0
5
7
123.00
0
0
5
131.00
0
0
5
115.00
0
0
4
40.00
0
3
3
48.00
0
2
2
11.00
0
2
1
7.50
0
1
1
10.00
0
1
1
26.00
0
0
1
10.00
0
1