แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี60
425
6,059.30
0
376
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
91
612.75
0
89
82
1,662.50
0
78
49
576.25
0
42
47
917.25
0
45
29
354.30
0
29
19
210.25
0
12
17
402.50
0
15
15
174.50
0
15
12
76.00
0
0
11
267.00
0
8
10
61.00
0
10
9
78.00
0
9
8
200.00
0
7
5
67.00
0
1
4
32.00
0
4
4
99.00
0
4
3
23.00
0
3
3
61.00
0
0
2
34.00
0
1
2
28.00
0
2
1
50.00
0
0
1
58.00
0
1
1
15.00
0
1