แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 90
172
3,702.50
0
161
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
68
2,190.00
0
61
31
242.00
0
31
24
214.75
0
24
19
524.00
0
19
10
206.00
0
9
8
96.00
0
8
3
80.00
0
1
3
56.00
0
3
2
12.75
0
2
1
20.00
0
0
1
37.00
0
1
1
7.00
0
1
1
17.00
0
1