แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข29(ชัยนาท80)
389
7,658.80
0
257
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
196
4,390.00
0
135
63
912.30
0
21
23
465.00
0
22
20
547.25
0
11
16
293.75
0
13
16
160.00
0
12
7
241.00
0
7
7
55.00
0
4
6
36.00
0
5
6
85.00
0
6
5
38.50
0
4
4
115.00
0
1
3
70.00
0
3
3
40.00
0
1
3
91.00
0
3
2
17.00
0
2
2
36.00
0
1
2
13.00
0
2
2
24.00
0
2
1
10.00
0
0
1
12.00
0
1
1
7.00
0
1