แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข31(ปทุมธานี80)
5,752
91,799.56
0
3,188
1
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
1,542
18,892.55
0
1,307
1,509
21,914.50
0
78
623
9,329.91
0
489
449
7,368.45
0
197
413
11,766.50
0
307
305
6,432.40
0
235
209
3,780.00
0
193
124
2,447.00
0
45
109
2,073.55
0
3
82
2,018.00
0
82
70
764.00
0
41
61
1,593.30
0
60
44
479.00
0
0
39
233.00
0
5
28
299.25
0
28
28
386.70
0
28
27
649.00
0
25
24
273.00
0
12
14
439.50
0
8
11
111.00
0
11
8
55.50
0
3
7
147.00
0
7
6
47.20
0
6
5
103.00
0
5
5
52.00
0
5
4
42.50
0
4
3
49.00
0
2
1
31.00
0
1
1
20.00
0
0
1
1.75
0
1