แหล่งผลิต ปี 2551
ชนิดพืช
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก80
77
1,662.00
0
30
0
จังหวัด
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
41
764.00
0
3
23
624.00
0
20
5
127.00
0
1
2
55.00
0
2
2
33.00
0
2
2
12.00
0
2
1
17.00
0
0
1
30.00
0
0